Počas celého júna prebieha výpredaj na všetko so zľavami až do -50%! Nájdite si svoju VETESH v zľave.

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.vetesh.sk (ďalej len „internetová doména”) je:

Ing. arch. Mária Minariková
Sídlo: Lackova 571/3, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Zápis: v Živnostenskom registri Okresného súdu Bratislava 1, Číslo živnostenského registra: 110-322254
IČO: 55113371
DIČ: 1084694765
Nie sme platiteľmi DPH

tel: +421 948 030 094
e-mail: info@vetesh.sk
orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúcim je Ing. arch. Mária Minariková, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar a služby.

1.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3. Tovarom sa rozumie tovar, ktoré je možné zakúpiť v internetovom obchode.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.

2.2. Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP.

2.3. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
a) vlastnostiach tovaru;
b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

2.4. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare

2.5.  Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.

2.7. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.


3. Ceny

3.1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH (nie sme platcami DPH).

3.2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.

3.3. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v e-shope alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode, individuálne zľavy pre zákazníka alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

4. Platby

4.1. Platiť za tovar môže zákazník nasledovne:


  1. dobierkou
  2. prevodným príkazom zo svojho účtu

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

 Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment prijatia platby v hotovosti v prevádzke.4.2. Platba je možná iba v mene EUR.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Za splnenie dodávky sa považuje prevzatie tovaru na odbernom mieste

5.3. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

6. Doručenie tovaru

6.1. Zákazník si môže prevziať tovar nasledovne:


  1. osobným odberom na adrese Lackova 571/3, 841 04 Bratislava - Karlova Ves – po dohode s predávajúcim;
  2. prostredníctvom Slovenská pošta, a.s.

6.2. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

6.3. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

6.4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriérska spoločnosť) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

6.5. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

7. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

7.1. Zákazník je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa:
a) uzavretia zmluvy;
b) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
c) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
d) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
e) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

7.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedené vyššie. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.3. Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, ak zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.4. Platba za tovar bude zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru na prevádzku znáša zákazník.

7.5. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

8. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Ing. arch. Mária Minariková s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://bit.ly/3gJvDJr

9. Ostatné ustanovenia

9.1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je “Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27” resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show).

9.2. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je umiestnené v e-shope link.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

9.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.5. Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

9.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

9.7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2021